ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Jelen adatkezelési szabályzat célja a scort.hu honlap használata során, valamint a Scort Busz Kft. szolgáltatásainak igénybe vételével összefüggésben megvalósuló adatkezelések rögzítése.

A Scort Busz Kft. a hatályos jogszabályok, így különösen:


  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);előírásai szerint tájékoztatja a Scort Busz Kft. szolgáltatásait igénybevevőket a szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről.


ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Scort Busz Kft.
2071 Páty, Gyöngyvirág u. 3706/5.hrsz
www.scort.hu, info@scort.hu

képviseli: ügyvezető

A Scort Busz Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Scort Busz Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom-meghatározásokkal.

A Scort Busz Kft. kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A Scort Busz Kft. jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

A Scort Busz Kft. munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a Scort Busz Kft. munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

A Scort Busz Kft. minden esetben törekszik arra, hogy a tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok


A Scort Busz Kft. az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a Scort Busz Kft. harmadik személy részére nem továbbítja. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmaz, úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Scort Busz Kft. -t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A Scort Busz Kft. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. "cookie-kat", "sütiket" használ.

KAPCSOLATFELVÉTEL A SCORT BUSZ KFT.-VEL

A Scort Busz Kft.-vel személyesen, telefonon, írásban és a honlap használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben ezen utak valamelyikét használja az érintett, úgy az adatkezeléshez azzal járul hozzá, hogy a kapcsolatot önkéntesen veszi fel a Scort Busz Kft.-vel - miközben ezt a nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában vehette fel a kapcsolatot a Scort Busz Kft.-vel.

adatkezelés célja: a Scort Busz Kft.-vel való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig

AJÁNLATKÉRÉS A SCORT BUSZ KFT. SZOLGÁLTATÁSAIRA

A Scort Busz Kft. csoportos utazásokra, osztálykirándulásokra, belföldi és külföldi utazásokra, kiemelt igényű üzleti és magánutakra vagy egyedi elképzelések szerinti utakra bérelhető autóbuszokat biztosít.

Mivel a Scort Busz Kft. minden megkeresést egyedileg kezel és az útvonal, a résztvevők száma, az igényelt autóbusz, valamint az egyedi kéréseket is figyelembe veszi, ezért mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad. Ehhez legalább az alábbi adatokra szüksége van:

  • az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartás adatai (név, e-mail cím, telefonszám)
  • az utazással kapcsolatos adatok (viszonylat, utasok száma).


Emellett opcionálisan megadható bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A Scort Busz Kft. az ajánlatkérés alapján elkészíti a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül az ajánlat nem kerül elfogadásra, a Scort Busz Kft. törli adatait, mert a szerződés ez alapján nem jöhet létre. Amennyiben az ajánlatot elfogadják, úgy a Scort Busz Kft. szerződést készít a bérlésre.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása különjárati buszbérlésre az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig

A SCORT BUSZ KFT. SZOLGÁLTATÁSÁNAK ADATKEZELÉSE

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése szerint a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A Scort Busz Kft. Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, így az általa nyújtott különjárati személyszállítási szolgáltatásra ez a jogszabályi előírás irányadó.

adatkezelés célja: a különjárati szolgáltatás nyújtása és az azzal kapcsolatos dokumentáció elkészítése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (8) bekezdése szerint

adattárolás határideje: 8 év - a Kormányrendelet 22. § (4) szerint a fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány, míg a 22. § (8) szerinti utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) szerint 8 évig kell olvasható formában megőrizni

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE

A Scort Busz Kft. napi működése során folyamatosan szerződéseket köt mind egy szolgáltatás nyújtására, mind egy szolgáltatás igénybevételére. A szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartás elősegítésére a felek a szerződésekben az esetek többségében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a szerződéses partner adja meg a Scort Busz Kft. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a Scort Busz Kft. partnere kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a Scort Busz Kft.-nek nincs ráhatása, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a Scort Busz Kft. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a szerződéses kapcsolattartókat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a Scort Busz Kft. szerződött partnere.

A Scort Busz Kft. szerződött partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a Scort Busz Kft. számára átadja - és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a Scort Busz Kft. önállóan szabályozta a szerződéses kapcsolattartók adatainak adatkezelését.

adatkezelés célja: a Scort Busz Kft. által megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartás biztosítása

adatkezelés jogalapja: a Scort Busz Kft. a szerződés teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja

adattárolás határideje: a Scort Busz Kft. a szerződéses kapcsolattartók személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (szerződés) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSSEL, SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít a Scort Busz Kft. szolgáltatásainak igénybevétele, amennyiben az igénybe vevő a szolgáltatásról számlát kap.

A 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen általános tartalmi kellékei vannak, amelyeket a Scort Busz Kft. köteles a számlán rögzíteni. Ezek nélkül a számlázás nem tud jogszerűen megtörténni. A 167. § (1) j) pont továbbá megjelöli, hogy egyéb jogszabály is írhat elő tartalmi kelléket: a számla kiállításakor így a Scort Busz Kft. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § előírását is figyelembe kell vegye. Így a 169. § e) pont szerint a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe kötelező adattartalom, valamint dc) alpontja szerint az adószám, de csak akkor, ha az áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Így tehát amennyiben Ön a Scort Busz Kft. bármely szolgáltatásáról természetes személy, egyéni vállalkozó vagy őstermelő nevére számlát kér, úgy a Scort Busz Kft. e célból a jogszabály kötelező előírása alapján kezeli ezen adatokat.

A számlákhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá.

A Scort Busz Kft. ellenben nem csak kiállít, hanem be is fogad számlákat a közte és számlaképes személyek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítésével kapcsolatosan. Abban az esetben, amennyiben a számla kiállítója természetes személy, úgy a számla adattartalma személyes adat. A befogadott számlákra vonatkozó szabályok (adattartalom, a tárolás módja és határideje) megegyeznek a kiállított számlákra vonatkozó szabályokkal.

adatkezelés célja: a pénzügyi teljesítés, számlázás jogszabályi előírás szerinti megvalósítása és dokumentálása

kezelt adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja szerint

adatkezelés jogalapja: az adatkezelést jogszabály írja elő kötelezően, így a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169. §§ és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint

adattárolás határideje: a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni

MUNKÁRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSE

Amennyiben Ön megküldi a Scort Busz Kft. részére önéletrajzát, úgy az önéletrajz megküldésével hozzájárul, hogy a munkára jelentkezéssel kapcsolatosan megadott személyes adatait a Scort Busz Kft. kezelje. A Scort Busz Kft. minden álláspályázatot azonos előírások szerint kezel: mindegy, hogy Ön a pályázatát e-mailben, postai úton küldi meg vagy személyes adja Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésére kezeli a Scort Busz Kft., erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválaszt követően kap a jelölt.

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva vagy nincs üres álláshely a megpályázott pozicióban, abban az esetben a Scort Busz Kft. az önéletrajzot a beérkezéstől számított maximum a tárgyévet követő egy évig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a Scort Busz Kft. megkeresse a jelöltet.

adatkezelés célja: Scort Busz Kft. által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása

adatkezelés jogalapja: az önéletrajz Scort Busz Kft.-nek való megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az önéletrajz beérkezésétől számított egy év

PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS ADATKEZELÉSE

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban: panaszos) abban az esetben élhet panasszal az autóbuszos hatóságnál, ha a panaszos a Scort Busz Kft. panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

Az utas, illetve a Scort Busz Kft. bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát a Scort Busz Kft.-nek bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. A panaszkezelési eljárás adatkezeléssel is jár, lévén a panaszosnak adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a panaszt a Scort Busz Kft. érdemben elbírálhassa.

A Scort Busz Kft. felhívja a panaszt tévők figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben a panaszügyben nem a Scort Busz Kft. illetékes eljárni, mert a panaszban előadott tények alapján megállapítható, hogy a panasz nem a Scort Busz Kft. szolgáltatásával kapcsolatos, a Scort Busz Kft. a panaszt további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

adatkezelés célja: panaszkezelési eljárás lefolytatása

adatkezelés jogalapja: a panasz benyújtásával a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) és 17/B. § (3) és (5) alapján

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.

Páty, 2019. január 31.

Steiner László
ügyvezető

Steinerné Szilágyi Marianna
ügyvezetőSzemélyszállítás, Buszkölcsönzés, Autóbuszos személyszállítás, Buszrendelés


-Bemutatkozás  |  Szolgáltatás  |  Áraink  |  Galéria  | Jármüveink  | Kapcsolat  | Adatkezelési szabályzat